Już ponad 28 lat doświadczenia na rynku zadaszeń basenowych, tarasowych i spa
Menu
 

RODO

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów spółki ALUKOV Polska Sp. z o.o.

Kim jesteśmy i jakie jest nasze stanowisko w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych klientów jest Spółka Alukov  Polska Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Wiedeńska 1, Poznań 60-683, REGON:  639772570, KRS:0000102717 (zwana dalej "Administratorem").

Spółka  Alukov Polska Sp. z o.o.. przetwarza dane osobowe wszystkich swoich klientów zamawiających zgodnie z umowami sprzedaży produktów spółki Alukov  Polska Sp. z o.o.. lub osób zainteresowanych zawarciem takiej umowy  (zwanymi dalej „Klientem“).

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe i zgodnie z jakim prawem

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 o ochronie osob fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO, (zwane dalej również „Rozporządzeniem“). Dane osobowe są zawsze przetwarzane w określonych celach oraz za pomocą sposobów i środków przetwarzania zgodnymi z art. 6 Rozporządzenia.,

Administrator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych klientów i innych grup podmiotów danych i w tym kierunku wdrożył wewnętrzne środki organizacyjne, techniczne i inne w celu zabezpieczenia i ochrony przetwarzanych danych osobowych, które są objęte Dyrektywą o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych spółki Alukov  Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „Dyrektywą“). 

 

Jak możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o ochronie Twoich danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek problemów bądź też wątpliwości związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, klienci mogą skontaktować się z  z Administratorem w następujących formach:

 • pisemnie na adres siedziby Administratora: tj. Alukov Polska Sp. z o.o., ul Wiedeńska 1, 60-683 Poznań
 • elektronicznie na adres kontaktowy e-mail: alukov@alukov.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu:   61 828 14 44
 • osobiście pod adresem kontaktowym do spraw dot. ochrony danych osobowych, utworzonym w biurze spółki Alukov Polska Sp. z o.o.;  ul Wiedeńska 1, 60-683 Poznań

 

Jesteś klientem bądź chcesz nim być? Zatem, jakie dane osobowe będą potrzebne i w jaki sposób będziemy je przetwarzać?

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

 • przy negocjowaniu umów oraz w przy zawieraniu umów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/adres kontaktowy
 • jeśli Klient (Zamawiający) jest osobą prawną, również dane osobowe do osoby kontaktowej : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 
 • W celu rejestracji konstrukcji w systemie ubezpieczeniowym: numer PESEL

Określone dane osobowe są warunkiem wstępnym do zawarcia umowy   (identyfikowanie stron umowy, doręczenie i instalacja/montaż produktów, postępowań reklamacyjnych itp.) i bez ich dostarczenia umowa nie może być zawarta.

 • Do wysyłania wadomości marketingowych i komercyjnych: adres e-mail (w formie elektronicznej), imię, nazwisko i adres kontaktowy (do wysyłania w formie pisemnej)

Określone dane osobowe są warunkiem wstępnym do wysyłania informacji marketingowych i komercyjnych w odpowiedniej formie. Bez nich niestety nie możemy Ci wysyłać takich informacji.

 

Kto inny przetwarza Twoje dane osobowe?

Przetwórcy danych osobowych 

Administrator w odniesieniu do danych osobowych Klientów, z którymi zawarł umowę, zawarł umowy z następującymi podmiotami - przetwarzającym dane osobowe:

Administratorem sieci internetowej spółki, administratorem stron i aplikacji internetowych, partnerami sieci dystrybutorskiej, IPC TEAM, dostawcami spółki tylko w celu realizacji zlecenia.Dane osobowe mogą również zostać przekazane prawnikowi lub firmie prawniczej w celu prowadzenia sporów wynikających z zawartej umowy oraz w związku z nią (w tym również windykacją)

Gwarancje

 • Zawarliśmy umowy z ww. Podmiotami, gwarantujące co najmniej taki sam poziom ochrony Państwa danych osobowych, jak niniejsza Polityka prywatności.

 

W jakim celu i na podstawie jakich tytułów prawnych przetwarzamy Twoje dane?

Cele przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza wyżej wskazane dane osobowe Klientów w następujących celach:

 • wykonanie umowy /negocjowanie umowy;
 • ochrona majątku i bezpieczeństwa osób – uzasadniony interes Administratora (nagrania wideo z systemów kamerowych w razie wizyty Klienta w siedzibie/działu Administratora)
 • wypełnienie zobowiązań prawnych Administratora wynikających z przepisów podatkowych i księgowych;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
 • tylko  w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody: przesyłanie informacji handlowych i marketingowych, tj. oferty towaru (produktów) Administratora i jego usług, informacji o ofertach promocyjnych i zniżkach, przesyłanie miesięcznych newsletterów w formie elektronicznej lub zaproszeń na imprezy marketingowe, bądź społecznościowe organizowane przez Administratora
 • w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody:: nabycie i wykorzystanie fotografii lub zapis obrazu: promocja towaru i usług Administratora

 

W jaki sposób i jakimi środkami przetwarzamy Twoje dane?

Sposoby i środki przetwarzania danych osobowych    

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora poprzez następujące sposoby i środki:

 • przetwarzanie automatyczne

 w systemie informatycznym CRM system CONTACT PRO, system księgowy  Optima, księga zamówień i internetowy system redakcyjny, system uezpieczeniowy Alukov Polska Sp. z o.o. - InterRisk

 • przetwarzanie ręczne 

w formie papierowej – umowy o dzieło (w tym zamówień /potwierdzenia zamówień),  dowody dostawy, protokoły odbioru, protokoły reklamacji, oferty cenowe, oświadczenia, ankiety oceny montażów, dokumenty podatkowe (w szczególności faktury, korekty dokumentów podatkowych).

Administrator nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do profilowania lub automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji.

 

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania lub przetwarzania danych osobowych Klientów z strony Administratora jest następujący:

 • do czasu zakończenia negocjacji, jeżeli umowa nie została zawarta;
 • przez czas trwania umowy (w tym w okresie gwarancji);
 • przez czas obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych
 • do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową
 • do czasu odwołania udzielonej zgody z przetwarzaniem danych osobowych w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (na informacje marketingowe i handlowe).

 

Czy jesteś lub chcesz być odbiorcą informacji handlowych i marketingowych? Co to znaczy w odniesieniu do kategorii danych osobowych?

Informacje handlowe i marketingowe to: oferty produktu (produktów) Administratora i jego usług, informacje o promocjach i rabatach, wysyłanie comiesięcznego newsletteru w formie elektronicznej lub zaproszenia na imprezy marketingowe i towarzyskie organizowane przez Administratora.

 

Informacje handlowe i marketingowe możemy do Ciebie wysyłać:

 • jeśli wyraziłeś zgodę, pisemnie podczas naszego spotkania lub za pośrednictwem wiadomości e-mail lub złożyłeś wniosek bezpośrednio na naszej stronie internetowej (https://www.alukov.pl/katalogi-zadaszenie/) natomiast jako nasz klient masz zawsze prostą oraz bezpłatna opcję odmowy wysyłania tych wiadomości (tzw. zasada opt-out) lub

Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu możesz w dowolnym momencie wycofać, klikając na link zawarty w ogłoszeniu firmowym, mówiący że nie chcesz już otrzymywać takich informacji (tzw. zasada opt-out) lub w jakikolwiek inny sposób wymieniony powyżej.

 

Czy chcesz wypełnić lub wypełniłeś już formularz zapytania na naszej stronie internetowej? Co to znaczy w odniesieniu do danych osobowych?

Jeśli wypełnisz formularz zapytania (dolna część stron internetowych www.alukov..pl lub  https://www.alukov.pl/kontakt/), robisz to gdyż prawdopodobnie jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami i chcesz otrzymywać więcej informacji o nich. Taka metoda kontaktu jest całkowicie niewiążąca i nie oznacza w żaden sposób zawarcia umowy. Skontaktujemy się z Tobą na podstawie dostarczonych danych i informacji, w celu znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania, nie tylko technicznego, ale również cenowego.

 

Jakie dane osobowe wystarczą nam do takiego celu?

 • Imię, nazwisko, kod pocztowy, telefon i adres e-mail oraz krótki opis tego, jaki produkt Cię interesuje.
 • Jeśli wpiszesz ulicę i miasto Twojego zamieszkania, możemy Twoje dane przekazać do najbliższego działu, który na pewno znajdzie najlepsze rozwiązanie dzięki znajomości lokalnych uwarunkowań.  

 

Przetwarzamy „wrażliwe dane osobowe“?

Wrażliwe dane osobowe (w rozumieniu Rozporządzenia to tzw. Specjalna kategoria danych osobowych) to szczególnie wrażliwe dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, postaw politycznych, religii i przekonań filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego lub dane dotyczące przestępstw lub pełnomocnego skazania.

Żadnych wrażliwych danych nie przechowujemy, ani nie przetwarzamy.

 

Jakie przysługują Ci prawa jako podmiotowi danych osobowych? Czego możesz od nas żądać?

Klienci jako podmioty t\danych osobowych mają w odniesieniu do Administratora następujące prawa:

 • prawo do odwołania w dowolnym czasie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. informacji marketingowych i handlowych, pozyskiwanie i przetwarzanie fotografii lub rejestr obrazów);
 • prawo dostępu do danych osobowych, w szczególności mogą wymagać od Administratora informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych;
 • prawo do poprawienia danych osobowych bądź też ich uzupełnienia, jeśli podane dane są nieprawidłowe albo nieaktualne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym“);
 • prawo do wycofania złożonej zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody przez cofnięciem;
 • prawo na ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych poprzez żądanie otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

prawo, aby nie być przedmiotem automatycznej indywidualnej decyzji, w tym profilowania (z wyjątkami). Cookies, gdyż podczas korzystania z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat używania plików cookies znajdziesz na stronach   https://www.alukov.pl/pl-pl/cookie-info/

 

 • prawo do złożenia skargi w organie nadzoru, którym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2  00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt